آموزش برنامه خرید و فروش جامع

پیش فاکتور

پیش فاکتور

پیش فاکتور خدمات

پیش فاکتور خدمات

گزارش کاردکس انبار

گزارش کاردکس انبار

مرکز پروژه

مرکز پروژه

تعریف کالا در انبارداری

تعریف کالا در انبارداری
( آموزش نرم افزار خرید و فروش جامع )


فیلم های آموزشی :


آموزش نرم افزار خرید و فروش جامع 1_ اطلاعات پایه
آموزش نرم افزار خرید و فروش جامع 2_پیش فاکتور
آموزش نرم افزار خرید و فروش جامع 3_فاکتور فروش
آموزش نرم افزار خرید و فروش جامع 4_گزارشات
آموزش نرم افزار خرید و فروش جامع 5 _مدیریت و سایر عملیات
متن آموزشی :

 

بخش انبارداری


 

 


بخش فروش