آموزش نرم افزار انبارداری جامع

گروه بندی کالا

گروه بندی کالا

تعریف کالای جدید

تعریف کالای جدید

فاکتور خرید

فاکتور خرید

مرکز پروژه

مرکز پروژه

گزارش کاردکس انبار

گزارش کاردکس انبار

انواع انبار

انواع انبار

( آموزش نرم افزار انبارداری جامع )


فیلم های آموزشی :


نرم افزار انبارداری - اطلاعات پایه
نرم افزار انبارداری- رسید انبار
نرم افزار انبارداری- حواله انبار
نرم افزار انبارداری- فاکتور خرید
نرم افزار انبارداری- گزارشات انبار
نرم افزار انبارداری- مدیریت و سایر عملیت ها
متن آموزشی :