نرم افزار انبارداری ساده و عمومی

گزارشات انبار

گزارشات انبار

گزارش موجودی انبار

گزارش موجودی انبار

رسید انبار

رسید انبار
( آموزش نرم افزار انبارداری ساده و عمومی )

 

توجه :  فیلم و متن آموزشی برنامه های ساده و عمومی مشترک می باشند به همین دلیل برخی امکاناتی که درباره نسخه عمومی در فیلم یا متن آموزش ها به آنها اشاره می شود در نسخه ساده وجود ندارند .
فیلم های آموزشی :


آموزش نرم افزار انبارداری نسخه ساده و عمومی - بخش اول
آموزش نرم افزار انبارداری نسخه ساده و عمومی - بخش دوم
آموزش نرم افزار انبارداری نسخه ساده و عمومی - بخش سوم
آموزش نرم افزار انبارداری نسخه ساده و عمومی - بخش چهارم
آموزش نرم افزار انبارداری نسخه ساده و عمومی - بخش پنجم
متن آموزشی :

 


بخش انبارداریبخش تنظیمات