نرم افزار بازرگانی ساده و عمومی

ثبت چک

ثبت چک

گزارشات حسابداری

گزارشات حسابداری

تعریف عناوین ترازنامه توسط کاربر

تعریف عناوین ترازنامه توسط کاربر

گزارش موجودی انبار

گزارش موجودی انبار

گزارشات انبار

گزارشات انبار

رسید انبار

رسید انبار

فاکتور فروش

فاکتور فروش

گزارشات فروش

گزارشات فروش

( آموزش نرم افزار بازرگانی ساده و عمومی )


نرم افزار بازرگانی ساده و عمومی  از نرم افزارهای حسابداری دوبل، خزانه داری (دریافت و پرداخت)، انبارداری و خرید و فروش تشکیل شده است

جهت مشاهده فیلم ها و متن آموزشی بخش های مختلف از لینک های زیر استفاده کنید .


نرم افزار حسابداری 

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار انبارداری

نرم افزار خرید و فروش