نرم افزار حسابداری ساده و عمومی

گزارشات حسابداری

گزارشات حسابداری

ایجاد گزارش ترازنامه توسط کاربر

ایجاد گزارش ترازنامه توسط کاربر

گزارش سود و زیان

گزارش سود و زیان

حالت های مختلف چاپ سند

حالت های مختلف چاپ سند
( آموزش نرم افزار حسابداری ساده و عمومی )

 

توجه :  فیلم و متن آموزشی برنامه های ساده و عمومی مشترک می باشند به همین دلیل برخی امکاناتی که درباره نسخه عمومی در فیلم یا متن آموزش ها به آنها اشاره می شود در نسخه ساده وجود ندارند .
فیلم های آموزشی :


آموزش نرم افزار حسابداری نسخه ساده و عمومی - بخش اول
آموزش نرم افزار حسابداری نسخه ساده و عمومی - بخش دوم
آموزش نرم افزار حسابداری نسخه ساده و عمومی - بخش سوم
آموزش نرم افزار حسابداری نسخه ساده و عمومی - بخش چهارم
آموزش نرم افزار حسابداری نسخه ساده و عمومی - بخش پنجم
آموزش نرم افزار حسابداری نسخه ساده و عمومی - بخش ششم
آموزش نرم افزار حسابداری نسخه ساده و عمومی - بخش هفتم
آموزش نرم افزار حسابداری نسخه ساده و عمومی - بخش هشتم
آموزش نرم افزار حسابداری نسخه ساده و عمومی - بخش نهم
متن آموزشی :

 

بخش حسابداریبخش تنظیمات