نرم افزار خزانه داری ساده و عمومی

عملیات صندوق

عملیات صندوق

لیست چک ها

لیست چک ها

عملیات دریافت و پرداخت چک

عملیات دریافت و پرداخت چک
( آموزش نرم افزار خزانه داری ساده و عمومی )


توجه :  فیلم و متن آموزشی برنامه های ساده و عمومی مشترک می باشند به همین دلیل برخی امکاناتی که درباره نسخه عمومی در فیلم یا متن آموزش ها به آنها اشاره می شود در نسخه ساده وجود ندارند .

فیلم های آموزشی :


آموزش نرم افزار خزانه داری ساده و عمومی بخش اول
آموزش نرم افزار خزانه داری ساده و عمومی بخش دوم
آموزش نرم افزار خزانه داری ساده و عمومی بخش سوم
متن آموزشی :


 


بخش تنظیمات


http://download846.mediafire.com/oj8r8d1wajsg/04xso29gecsigui/Setting.pdf