آموزش نرم افزار موسسات و اشخاص

لیست اشخاص

لیست اشخاص

( آموزش نرم افزار موسسات و اشخاص ساده و عمومی )


نرم افزار موسسات و اشخاص ساده و عمومی ، نرم افزاری است که در تمام برنامه های ساده و عمومی وجود دارد که می توانید از منو خدمات / موسسات و اشخاص به این قسمت دسترسی داشته باشید در اینجا فیلم آموزشی بخش خدمات ( تنظیمات ) قرار می گیرد که تنظیمات کلی نرم افزار های ساده و عمومی + بخش موسسات و اشخاص در آن توضیح داده شده است .

فیلم های آموزشی :


آموزش تنظیمات نرم افزار های ساده و عمومی _بخش اول
آموزش تنظیمات نرم افزار های ساده و عمومی _بخش دوم
آموزش تنظیمات نرم افزار های ساده و عمومی_ بخش سوم