نرم افزار صنعتی ساده و عمومی

فرمول تولید

فرمول تولید

هزینه های سرباز

هزینه های سرباز

حواله تولید

حواله تولید

( آموزش نرم افزار صنعتی ساده و عمومی )


نرم افزار صنعتی کاکتوس، نرم افزاری است متشکل از نرم افزارهای حسابداری،چک و صندوق، انبارداری،خرید و فروش و تولید که به صورت يک برنامه يکپارچه عمل می کند.

جهت مشاهده فیلم ها و متن آموزشی بخش های مختلف ( به غیر از فیلم آموزشی بخش تولید  که در زیر آورده شده است) از لینک های زیر استفاده کنید .


نرم افزار حسابداری 

نرم افزار چک و صندوق

نرم افزار انبارداری

نرم افزار خرید و فروش

 

فیلم های آموزشی :


آموزش نرم افزار تولید ساده و عمومی _ بخش اول
آموزش نرم افزار تولید ساده و عمومی _ بخش دوم