آموزش برنامه خرید و فروش جامع

پیش فاکتور

پیش فاکتور

پیش فاکتور خدمات

پیش فاکتور خدمات

گزارش کاردکس انبار

گزارش کاردکس انبار

مرکز پروژه

مرکز پروژه

تعریف کالا در انبارداری

تعریف کالا در انبارداری




( آموزش نرم افزار خرید و فروش جامع )






فیلم های آموزشی :


آموزش نرم افزار خرید و فروش جامع 1_ اطلاعات پایه




آموزش نرم افزار خرید و فروش جامع 2_پیش فاکتور




آموزش نرم افزار خرید و فروش جامع 3_فاکتور فروش




آموزش نرم افزار خرید و فروش جامع 4_گزارشات




آموزش نرم افزار خرید و فروش جامع 5 _مدیریت و سایر عملیات




متن آموزشی :

 

بخش انبارداری


 

 


بخش فروش