آموزش نرم افزار خزانه داری جامع

گزارشات صندوق

گزارشات صندوق

دسته چک

دسته چک

حساب بانکی

حساب بانکی

رسید حواله بانکی

رسید حواله بانکی

تاریخچه چک

تاریخچه چک




( آموزش نرم افزار خزانه داری جامع )






فیلم های آموزشی :


آموزش نرم افزار خزانه داری جامع 1_ اطلاعات پایه




آموزش نرم افزار خزانه داری جامع 2_ دریافت و پرداخت




آموزش نرم افزار خزانه داری 3_مدیریت و سایر عملیات




متن آموزشی :