تغییرات ارسال گزارشات معاملات فصلی براي سال 1396

تغییرات ارسال گزارشات معاملات فصلی براي سال 1396

#

8 مورد از آخرین تغییرات در نحوه ارسال گزارشات معاملات فصلی 96


با توجه به تغییر ساختار ارسال گزارشات فهرست معاملات فصلی براي سال 1396 ،موارد زیر را با دقت مطالعه فرمائید:
 
1 -محتویات گزارشات خرید و فروش ارسال شده توسط شما براي سال 1396 ، تغییري نکرده و نیـازي بـه ارسال مجدد نمیباشد. لیکن در خصوص رکوردهایی که به شـکل ارزي ثبـت شـده انـد، در صـورتیکه حاصلضرب ستون هاي مبلغ ارزي و نرخ برابري ارز، برابر با مبلغ مندرج در ستون معادل ریالی نشود، در بخش نمایش جزئیات علاوه بر تغییـر رنـگ دکمـه "نمـایش جزئیـات "، در جـدول نمـایش اطلاعـات، ستونی با عنوان "وضعیت" ایجاد شده است که نشان دهندهي وضعیت رکورد می باشـد و در صـورتی که "ناقص" قید شده باشد، ضروري است مؤدیان محترم نسبت بـه کنترل مجدد و در صورت نیاز اصلاح رکورد اقدام نمایند.

2 -در ساختار جدید، فیلدهاي سرفصل و نحوه پرداخت وجه وجود ندارند.

3 -در کلیه رکوردهاي همه گزارشات، در ستون نوع کالا گزینه "سایر کالاها/خدمات" قرار گرفته اسـت لذا در صورت نیاز نسبت به ویرایش ستون مذکور و انتخاب سایر گزینههاي موجود اقدام نمائید.

4 . -با توجه به اینکه در گزارشهاي صادرات و واردات طبق ساختار قبلی، منظور از فیلد "مبلغ"، مبلغ ثبت شده مطابق دفاتر بوده و در ساختار جدید فیلد "مبلغ مطابق پروانه" نیز اضافه شده است، لـذا ضـمن انتقال محتویات ستون "مبلغ" از اطلاعات ارسال شـده طبـق سـاختار قبلـی ، بـه فیلـد "مبلـغ مطـابق دفاتر" در ساختار جدید، تمامی اطلاعات ارسالی در این گزارشات به ثبـت اولیـه تبـدیل شـده انـد . بنابراین ضروري است مؤدیان گرامی ضمن بررسی، اصلاح یـا تکمیـل اطلاعـات مبـالغ و سـایر فیلـدها حسب مورد نسبت به ثبت نهایی اقدام نمایند.

5 -گزارشهاي ارسالی مربوط به صـادرات برگشـتی و یـا واردات برگشـتی در نسـخه بـروز رسـانی شـده ، حذف شده است و در ساختار جدید، گزارش صادرات برگشتی و واردات برگشتی وجود ندارد. لذا در صورتی که مؤدیان محترم در این دو نوع از گزارش قبلاً اطلاعاتی وارد نموده اند، رکوردهاي مـذکور حذف شده و در صورت وجود چنین اطلاعاتی ضروري است نسبت به ارسال مجدد در جداول مربوطه اقدام شود. بدیهی است میبایست اطلاعات صادرات برگشتی در گزارش واردات و اطلاعات واردات برگشتی در گزارش صادرات ارسال و موضوع برگشتی نیز در فیلد "توضیحات" عنوان شود.

6 -قلم اطلاعاتی "تخفیف" از گزارش صادرات و واردات حذف شده است.

7 -اطلاعات ارسالی در گزارشهاي حق العملکاري، دریافت و پرداخت قراردادها و اجاره مربوط به سـال 1396 با توجه به عدم تطابق با نسخه جدید سامانه قابلیـت بـ روز رسـانی نداشـته و حـذف شـده انـد . لـذا مؤدیان محترم مالیاتی میبایست اطلاعاتی را که از طریق گزارشهاي مذکور ارسال نمودهانـد ، مجـدداً در جداول مربوطه در سامانه حسب مورد درج و ارسال نمایند.

8 -با توجه به حذف کلی سرفصل گزارشهاي حمل و نقـل بـار ، حمـل و نقـل مسـافر و بیمـه ، مـی بایسـت اطلاعات مربوط به مؤدیان اصلی طرف معامله خود را از طریق گزارشهاي خرید و فروش و مطـابق بـا ساختار جدید مجدداً درج و ارسال نمایند.