لیست قیمت

لیست قیمت ها به ریال می باشد 

نـــــرم افـــزارهــا

ســـــــاده

عمــومـــی

جـــامع

(Access - VBA)

(SQL SERVER - VBA )

(SQL SERVER - C#)

ساده 1

ساده 2

ساده 3

نرم افزار فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروشگاهی)

       

5,200,000

 

نرم افزار بازرگانی 

(شامل حسابداری، انبارداری، خرید و فروش، چک و صندوق)

   

 

9,000,000  

25,000,000

35,000,000

نرم افزار صنعتی


(شامل حسابداری، انبارداری، خرید و فروش، فرمول تولید، قیمت تمام شده، چک و صندوق)
    

10,000,000

30,000,000

 

نرم افزار حسابداری

 


5,000,000

10,000,000

15,000,000

نرم افزار گزارشات مدیریتی

       

6,000,000

نرم افزار انبارداری

 


5,000,000

8,000,000

18,000,000

نرم افزار انبارداری و تولید

      7,500,000

14,000,000

18,000,000 

نرم افزار خرید و فروش

(به انضمام انبارداری)
 

 

 

5,000,000

10,000,000

20,000,000

نرم افزار خزانه داری

(چک و صندوق)
 

 

  4,000,000

5,000,000

9,000,000

نرم افزار حقوق و دستمزد

 

 

 7,000,000

10,000,000

   

نرم افزار وام و قرض الحسنه

(به انضمام حسابداری، چک و صندوق)
    

5,000,000

12,000,000   

نرم افزار تعاونی ساخت و ساز و سهام 

      12,000,000   

نرم افزار دبیر خانه و بایگانی

    

6,000,000

 

نرم افزار پخش مویرگی

    

10,000,000

20,000,000

 

نرم افزار پیمانکاری

( شامل حسابداری ، انبارداری ، خرید و فروش ، چک و صندوق )

 

 

 

8,000,000

15,000,000

30,000,000 

نرم افزار حق العمل کاری

     7,000,000    

نرم افزار حمل و نقل و حسابداری حمل بار

     8,000,000 

12,000,000

 

نرم افزار انبارهای عمومی 

       20,000,000  

نرم انبارداری و اموال مقداری

       9,000,000
نرم افزار ثبت اطلاعات اشخاص و شرکت ها       3,500,000 5,000,000  7,500,000