لیست قیمت

لیست قیمت ها به ریال می باشد 

نـــــرم افـــزارهــا

ســـــــاده

عمــومـــی

جـــامع

(Access - VBA)

(SQL SERVER - VBA )

(SQL SERVER - C#)

ساده 1

ساده 2

ساده 3

نرم افزار فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروشگاهی)

       

/ 2,500,000 /

 

نرم افزار بازرگانی 

(شامل حسابداری، انبارداری، خرید و فروش، چک و صندوق)

   

 3,500,000 
       

4,500,000  

10,000,000

22,000,000

نرم افزار صنعتی


(شامل حسابداری، انبارداری، خرید و فروش، فرمول تولید، قیمت تمام شده، چک و صندوق)
    

6,500,000

16,000,000

 

نرم افزار حسابداری

1,800,000

2,300,000

2,800,000

5,000,000

10,000,000

نرم افزار گزارشات مدیریتی

       

4,000,000

نرم افزار انبارداری

1,800,000

2,300,000

2,800,000

5,000,000

12,000,000

نرم افزار انبارداری و تولید

      4,500,000

10,000,000

12,000,000 

نرم افزار خرید و فروش

(به انضمام انبارداری)
 

 

 

3,000,000

6,500,000

14,000,000

نرم افزار خزانه داری

(چک و صندوق)
 

 

  2,000,000

3,000,000

6,000,000

نرم افزار حقوق و دستمزد

 

 

 

8,000,000

   

نرم افزار وام و قرض الحسنه

(به انضمام حسابداری، چک و صندوق)
    

4,500,000

   

نرم افزار دبیر خانه و بایگانی

      

4,000,000

 

نرم افزار پخش مویرگی

    

4,500,000

16,000,000

 

نرم افزار پیمانکاری

 

 

 

4,500,000

10,000,000

 

نرم افزار بازرگانی و حمل و نقل

      

10,000,000

 

نرم افزار بنگاه های عمومی

       15,000,000  

نرم افزار اموال مقداری

       7,500,000