نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری - کاکتوس - نسخه جامع
     | ورود
 
محصولات » نرم افزارهای جامع » نرم افزار حسابداری چهارشنبه,29 شهريور, 1396
نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری

نسخه جامع کاکتوس

 نرم اقزار حسابداری - سرفصل حسابها

 • امکان تعریف سرفصل حساب ها در شش سطح: گروه، کل، معین، تفضیلی و دو سطح دیگر که بصورت ماتریسی به روی سرفصل های کل، معین و تفضیلی می نشیند
 • مشخص کردن موقت یا دائم بودن هر حساب
 • تعریف انواع تفضیلی های شناور و مقید به یک معین
 • لیست سرفصل حسابها با تنوع محدوده های گزارشگیری
نرم ا فزار حسابداری جامع کاکتوس، سرفصل تفضیلی


نرم افزار حسابداری - سند حسابداری

 • ثبت اسناد در چهار وضعیت پیش نویس،غیرقطعی، قطعی و نهایی.
 • ثبت سند برای شرکت های متعدد در یک برنامه.
 • کپی یک یا چند ردیف انتخابی از یک سند و درج آن در یک یا چند سند دیگر.
 • حذف یک یا چند ردیف انتخابی از یک سند.
 • حذف موقت و دائم اسناد بصورت انتخاب گروهی.
 • بازیابی یک یا چند سند انتخابی از اسنادی که حذف موقت شده است.
 • درج بین ردیفهای سند. درج سند مابین اسناد. جستجوی سریع و انتخاب سرفصل ها حین صدور سند.
 • کنترل موازنه بودن اسناد.
 • کنترل مغایرت ماهیت سرفصل انتخاب شده حین صدور سند.
 • تعریف شرح های پیش فرض ردیف سند حسابداری.
 • امکان تعریف و پیوست ضمائم اسناد. ( PDF و عکس )
 • چاپ یک یا چند سند به صورت متوالی.
 • امکان گروه بندی اسناد حسابداری و تهیه گزارشات حسابداری براساس گروه های تعریف شده.
 • قطعی و غیرقطعی کردن اسناد بصورت انتخاب گروهی.
 • ادغام اسناد
 •  تبدیل یک یا چند سند انتخابی از حالت پیش نویس به سند عادی.
 • امکان جستجوی اسناد بر اساس سرفصل حسابها، مقادیر بدهکار و بستانکار و هر اطلاعاتی که در سند به ثبت رسیده است.
 • بستن حساب های موقت و صدور سند اختتامیه به صورت خودکار.
 • صدور خودکار سند افتتاحیه از روی سند اختتامیه سال قبل.
 • درون آوری اسناد از اکسل
 • مرتب سازی شماره اسناد.
 • مرتب سازی شماره عطف.
نرم ا فزار حسابداری جامع کاکتوس، سند حسابداری


گزارشات حسابداری

 • همراه با نمایش تعداد ردیف های سند مربوط به سرفصل جابجائی بین گزارشات (انواع ترازها و دفاتر) و بازگشت به سند (مرور حساب ها)
 • قابلیت انتقال و ارسال اطلاعات و گزارشات بصورت پرونده های Excel, word, PDF, XML, MHTML
 •   گزارشگیری از مانده حساب اشخاص در دو سطح معین و تفضیلی
 • گزارش خلاف ماهیت سرفصل ها برای مانده حساب و گردش طی سال به تفکیک هر سرفصل. گزارش صورتحساب مشتری
 • گزارش شرح عملیات روزانه
نرم ا فزار حسابداری جامع کاکتوس، دفاتر مالی کل و معین و تفضیلی و روزنامه


نرم افزار حسابداری - سایر امکانات

 • انتقال گردش حساب از یک سرفصل به سرفصل دیگر
 • طراحی گزارش ترازنامه به تعداد نامحدود به انتخاب کاربر
 • طراحی گزارش دلخواه براساس سرفصل های حسابداری به تعداد نامحدود به انتخاب کاربر
نرم ا فزار حسابداری جامع کاکتوس، انتقال گردش حسابنرم افزار حسابداری - اطلاعات پایه مدیریت سیستم

 • امکان تعریف چند شرکت
 • تعریف بازه سال مالی برای هر شرکت
 • انتقال سرفصل حسابها و سایر اطلاعات پایه از یک سال مالی به سال مالی جدید
با انتخاب لینک های زیر، امکانات سایر نرم افزارهای کاکتوس را مشاهده کنید:

نرم افزار انبارداری

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار بازرگانی

نرم افزار پیمانکاری

 
نرم افزار حسابداری