| ورود
 
محصولات » نرم افزارهای جامع » نرم افزار خزانه داری چهارشنبه,01 شهريور, 1396

نرم افزار خزانه داری

نسخه جامع کاکتوس

اطلاعات پایه خزانه داری

 • تعریف انواع صندوق و تنخواه گردان
 • تعریف انواع حساب بانکی جاری، پس انداز کوتاه مدت، پس انداز بلند مدت و غیره
 • تفکیک هر حساب بانکی بر اساس انواع وضعیت های افتتاح شده، مسدود شده و بسته شده
 • تعریف دسته چک برای حساب بانکی های جاری به تعداد نامحدود
 • تعریف سایر حساب ها جهت استفاده در عملیات دریافت و پرداخت به منظور دریافت کننده و پرداخت کننده، مثلا انواع هزینه ها
 • تعریف ارتباط هر یک از اطلاعات پایه تعریف شده در بخش خزانه داری با سرفصل های موجود در نرم افزار حسابداری جهت صدور سند حسابداری خودکار
نرم افزار خزانه داری(چک و صندوق)جامع کاکتوس،ثبت حسابهای بانکی


دریافت و پرداخت

 • ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت صندوق
 • ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت حواله بانکی
 • ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت تنخواه گردان
 • ثبت اطلاعات چک های عادی و امانی بصورت مجزا از هم به تفکیک دریافتی و پرداختی ها
 • تعريف وضعيتهای مختلف چک شامل: درحساب اسناد دريافتی يا پرداختی، در جريان وصول، وصول يا پرداخت شده، برگشت خورده، باطل شده، عودت داده شده، خرج شده، چک روز و وصول نقدی و امکان صدور سند حسابداری خودکار هر یک از وضعیت ها توسط برنامه.
  حذف یک یا چند ردیف انتخابی از یک رسید دریافت یا پرداخت
 • حذف رسید دریافت و پرداخت مورد نظر از لیست رسیدها
 • چاپ رسيد انتخابی در سه نسخه
 • صدور سند حسابداری خودکار رسید مورد نظر
 • چاپ اطلاعات چک های پرداختی به روی برگه چک
 • جستجوی سریع و انتخاب دریافت یا پرداخت کننده حین صدور رسید دریافت یا پرداخت
 • تعریف شرح های پیش فرض ردیف سند حسابداری جهت دریافت یا پرداخت
 • امکان جستجوی رسیدهای دریافت و پرداخت بر اساس طرف حساب، مبالغ رسید و هر اطلاعاتی که در رسید به ثبت رسیده است
 • قابلیت انتقال و ارسال اطلاعات و گزارشات به Excel
 • تغییر وضعیت برای چک های دریافتی و پرداختی و صدور سند حسابداری خودکار برای هر تغییر وضعیت
 • دریافت و پرداخت مرکب ( صندوق، حواله بانکی و چک )
 • تغییر وضعیت گروهی اسناد دریافتنی
نرم افزار خزانه داری(چک و صندوق)جامع کاکتوس،رسید دریافت چک


نرم افزار خزانه داری(چک و صندوق)جامع کاکتوس،گزارش مانده حساب صندوق


گزارشات خزانه داری

 • گزارش مانده حساب صندوق
 • گزارش مانده حساب بانک
 • گزارشگیری از تاریخچه چک تغییر وضعیت های یک چک
 • راس گيری از چكهای دريافتی و پرداختی
 • گزارشگیری از لیست چکهای امانی
 • گزارشگیری از سررسيد چكهای دريافتی و پرداختی
 • ثبت اطلاعات موسسات شامل: کد، عنوان موسسه، کد اقتصادی، پست الکترونیکی، آدرس سایت، یک یا چند شماره تلفن، تلفن همراه، آدرس، کد پستی و ...
 • ثبت اطلاعات اشخاص شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، محل تولد، تاریخ تولد، جنسیت، پست الکترونیکی، ملیت، تلفن، آدرس و ...
 • تعریف گروه ها و گروه بندی موسسات و اشخاص به دلخواه کاربر
 • تهیه لیست موسسات واشخاص براساس گروه های تعریف شده، به تفکیک حقیقی یا حقوقی بودن، محدود نمودن براساس کد، نام، تلفن، آدرس و ...
 • امکان چاپ لیست همراه با کد، تلفن و آدرس و ...
 • انتقال لیست موسسات و اشخاص به اکسل
 • قابلیت انتقال و ارسال اطلاعات بصورت پرونده های Excel, word, PDF, XML, MHTML
نرم افزار خزانه داری(چک و صندوق)جامع کاکتوس،گزارشات خزانه داری