نرم افزار انبارداری نرم افزار انبارداری - جامع کاکتوس
     | ورود
 
محصولات » نرم افزارهای جامع » نرم افزار انبارداری چهارشنبه,01 شهريور, 1396

نرم افزار انبارداری

نسخه جامع کاکتوس

اطلاعات پایه

 • تعريف مراکز انبار و انبار به تعداد نامحدود.
 • تعریف انواع انبار.
 • تعریف مراکز مصرف و پروژه ها به تعداد نامحدود.
 • تعریف واحد های اندازه گيری.
 • امکان طبقه بندی کالا با امکان تعیین سطوح توسط کاربر.
 • تعیین طول کد کالا توسط کاربر.
 • تعریف کالا شامل: نام کالا، نام لاتین، کد کالا، تخصیص تصویر برای هر کالا و غیره.
 • تعریف نقطه سفارش و مقدار با صرفه ی سفارش برای هر کالا.
 • تعريف حداقل وحداکثر موجودی برای هرکالا.
 • تخصیص واحد های اندازه گیری معادل و یا نا معادل به هر کالا.
 • تعریف اضافات و کسورات جهت استفاده در فاکتور خرید.

 نرم ا فزار انبارداری جامع کاکتوس، تعریف کالای جدید


ثبت ورود و خروج کالا

 • انواع رسيد و حواله مانند : خريد، ‌فروش، مرجوعی، اول دوره، انتقالی بين انبارها، دریافت از پروژه، ارسال به پروژه، رسید و حواله تبدیل، رسید و حواله تعدیل و غیره.
 • درخواست کالا و درخواست خرید کالا.
 • امکان ثبت رسید وحواله امانی.
 • ثبت فاکتور خرید براساس یک یا چند رسید انبارهای صادره.
 • ثبت فاکتور خرید امانی براساس رسیدهای امانی ثبت شده.
 • تعیین روش حسابداری انبار به صورت ادواری یا دائمی.
 • امکان صدور سند حسابداری کلیه انواع رسید وحواله انبار به صورت خودکار براساس سرفصل مربوط به کالا و یا سرفصل مربوط به انبار.
نرم ا فزار انبارداری جامع کاکتوس،رسید عادی


نرم ا فزار انبارداری جامع کاکتوس، بار کد و چاپ بارکد


گزارشات

 • لیست رسیدها و لیست حواله ها جهت گزارشگیری براساس کلیه اطلاعات ثبت شده به طور مثال: تاریخ، شماره، تعداد، نوع سند و غیره.
 • انواع گزارشات كاردكس و موجودی مقداری كالا با محدود کردن: تاريخ، نوع رسید و حواله، کالا، انبار و غیره.
 • گزارشات كاردكس وموجودی ريالی به روش ميانگين موزون.
 • لیست فاکتور های خرید جهت گزارشگیری براساس تاریخ، شماره فاکتور، نوع فاکتور، تعداد کالا و غیره.
 • لیست فاکتورهای خرید امانی جهت گزارشگیری براساس تاریخ، شماره فاکتور، نوع فاکتور و غیره.
 • گزارشگيری براساس بيش از يک واحد اندازه گيری.
 • گزارش فصلی فاکتور خرید
 •  
 •  
 نرم ا فزار انبارداری جامع کاکتوس، موجودی کالا


سایر امکانات

 • تنظیم تعداد کاراکترهای شماره رسید و حواله و نیز شماره شروع جهت هر یک از انواع رسید وحواله انبار.
 • امکان مرتب سازی شماره های رسیدو حواله و فاکتورخرید به صورت خودکار توسط برنامه با انتخاب کاربر.
 • تعریف عناوین و اسامی امضا کنندگان ذیل هر یک از انواع رسید و حواله انبار.
 • تعریف عناوین نسخ جهت چاپ رسید، حواله و فاکتور خرید به تفکیک هر کدام.
نرم ا فزار انبارداری جامع کاکتوس، مرتب سازی اسناد